Wateroverlast in Westhoek: bouwsector vraagt Watercommissaris

admin


Wateroverlast in Westhoek: bouwsector vraagt Watercommissaris

Naar aanleiding van de wateroverlast in de Westhoek, beklemtoont Embuild Vlaanderen dat de klimaatuitdaging zwaar weegt op de waterhuishouding in heel Vlaanderen. Daarom dient de overheid niet alleen veel meer budgettaire middelen te voorzien om onze regio te wapenen. Ook vraagt de bouwfederatie de aanstelling van een ‘Watercommissaris’. Vandaag wordt het waterbeleid gekenmerkt door verschillende overheidsspelers die naast elkaar werken. Maar er is nood aan één regisseur of ‘Watercommissaris’ die een inschatting maakt van de noden in heel Vlaanderen om vervolgens de budgettaire middelen gecoördineerd en efficiënt in te zetten. Dat stelt Embuild Vlaanderen in zijn memorandum voor de verkiezingen van 2024.

“Een duidelijke regisseur is hoognodig”

“Er is een duidelijke eindverantwoordelijke nodig voor het waterbeleid en de coördinatie van investeringen in water. Vandaag zijn de bevoegdheden versnipperd wat de uitvoering van noodzakelijke maatregelen vertraagt. Een regisseur dient het totaalplaatje en de investeringen te coördineren”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

Embuild Vlaanderen vraagt de Vlaamse regering om een WATERCOMMISSARIS te benoemen die de regie heeft over de Vlaamse waterzekerheid, met een wettelijk verankerd mandaat, over legislatuurperiodes heen. De Watercommissaris voert ook de regie over het Waterzekerheidsfonds en dient te beschikken over een eigen team. Het belang van een Watercommissaris vind je ook terug in de adviezen van het experten panel dat de waterhuishouding in Vlaanderen onder de loep nam na de waterbom in Wallonië in 2021. (bron: Weerbaar Waterland).

Budgettaire middelen opvijzelen

Na de waterbom in 2021 in Wallonië, werd de impact op Vlaanderen nagegaan van een gelijkaardig scenario. In het worst-case scenario lopen de kosten op tot 8 miljard euro. Ook de gevolgen van droogte hebben een kostprijs. Zo werd bijna 100 miljoen euro aan landbouwers uitbetaald door de droogte in 2018, waren er diepgangbeperkingen op verschillende bevaarbare waterlopen en ondervond ook de productie van diverse economische sectoren schade (bron: Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019).

In zijn memorandum becijferde Embuild Vlaanderen dat in de volgende legislatuur de investeringen in de waterhuishouding dienen te stijgen met 426 miljoen euro per jaar om een klimaatbestendig Vlaanderen te realiseren. Deze middelen moeten gaan naar een structurele voortzetting van de Blue Deal, naar de onderhoudsachterstand bij o.a. oeververdediging, kaaimuren, sluizen enz. en een bijkomende impuls voor het Sigmaplan dat dient mee te evolueren met de laatste inzichten over de klimaatverandering.

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment